ویژه کسانی ک توان برنامه ریزی ندار ن برندان برچارد